فروش ویژه

special sale

 

 لیست محصولات آماده تحویل از کمپانیهاي معتبر اروپایی

 

دستگاه فلش پوینت (نقطه اشتعال) دستی روش باز کلیولند با نمایشگر دیجیتال دما ASTM D92

دستگاه فلش پوینت (نقطه اشتعال) دستی روش بسته پنسکی ماراتنز با نمایشگر دیجیتال دما  ASTM D93

دستگاه اتوماتیک اندازه گیری نقطه ریزش و ابری شدن ASTM D97-D2500

حمام ویسکوزیته سینماتیک  ASTM D445-D446

حمام اندازه گیری دانسیته  ASTM D1298

دانسیتومتر  دیجیتال پرتابل

حمام / سیرکولاتور گرمایشی و سرمایشی

سانتریفیوژ رومیزي هیتر دار مخصوص تست فراورده هاي نفتی جهت اندازه گیري آب و رسوبات

ASTM D91, D96, D893, D1796, D2273, D2709, D2711, D4007

تیتراتور کارل فیشر کولومتریک جهت اندازه گیري میزان آب مطابق با استاندارد هاي
ASTM D95, ASTM D1533, ASTM D4006, ASTM D4928, ASTM D6304

دستگاه تقطیر اتمسفریک مطابق با استاندارد ASTM D86-D1078-D850

دستگاه اندازه گیري عدد اکتان و عدد ستان  زلتکس

 ویسکومتر چرخشی جهت اندازه گیري ویسکوزیته دینامیک

ASTM: D115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824, 2196, 2336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994, 3232, 3236, 3716

رفرکتومتر رومیزي مطابق استاندارد ASTM D1298

دستگاه  پ هاش متر رومیزي و پرتابل PH

دستگاه هدایت الکتریکی رومیزي و پرتابل EC/TDS

دستگاه پرتابل اندازه گیری اکسیژن محلول در آب DO

کلر سنج دیجیتال پرتابل

کدروت سنج پرتابل و رومیزي

دستگاه جار تست چهار و شش خانه

دستگاه BOD متر دیجیتال و مانومتریک

 انواع ترمومتر (دماسنج) های ASTM  مخصوص تست فراورده های نفتی  

 

ترمومتر ASTM 1C   محدوده -20+150  درجه سانتیگراد  -   غوطه وری جزیی

ترمومتر  ASTM 2C محدوده  -5+300  درجه سانتیگراد - غوطه وری جزیی   

ترمومتر ASTM 3C   محدوده -5+400 درجه سانتیگراد  - غوطه وری جزیی

ترمومتر ASTM 5C   محدوده -38+50 درجه سانتیگراد -  نقطه ریزش و ابری شدن            

 ترمومتر ASTM 6C    محدوده +20-80 درجه سانتیگراد - نقطه ریزش و ابری شدن            

ترمومتر ASTM 7C  محدوده -2+300  درجه سانتیگراد تقطیر اتمسفریک              

ترمومتر ASTM 8C    محدوده -2+400 درجه سانتیگراد تقطیر اتمسفریک              

ترمومتر  ASTM 9C  محدوده -5+110  درجه سانتیگراد نقطه اشتعال (فلش پوینت) بسته پنسکی مارتنز              

ترمومتر ASTM 10C  محدوده +90+370 درجه سانتیگراد نقطه اشتعال (فلش پوینت) بسته پنسکی مارتنز               

ترمومتر ASTM 11C  محدوده -6+400 درجه سانتیگراد    نقطه اشتعال (فلش پوینت) باز کلیولند     

ترمومتر ASTM 12C   محدوده -20+102 درجه سانتیگراد دانسیته (چگالی) و وزن مخصوص                      

ترمومتر ASTM 12F  محدوده -5+215 درجه فارنهایت   دانسیته (چگالی) و وزن مخصوص         

ترمومتر ASTM 13C  محدوده +155+170 درجه سانتیگراد  - اتلاف حرارتی          

ترمومتر ASTM 14C  محدوده +38+82 درجه سانتیگراد  - نقطه ذوب واکس           

ترمومتر ASTM 15C  محدوده -2+80 درجه سانتیگراد نقطه نرمی شدن قیر           

ترمومتر ASTM 16C  محدوده +30+200 درجه سانتیگراد   نقطه نرمی شدن قیر                   

ترمومتر ASTM 17C  محدوده +19+27 درجه سانتیگراد  - ویسکوزیته سیبولت          

ترمومتر ASTM 18C  محدوده +34+42 درجه سانتیگراد فشار بخار رید   

ترمومتر ASTM 19C  محدوده  +49-+57 درجه سانتیگراد  - ویسکوزیته ( گرانروی)  سیبولت             

ترمومتر ASTM 20C  محدوده  +57+65 درجه سانتیگراد -  ویسکوزیته ( گرانروی)  سیبولت             

ترمومتر ASTM 21C  محدوده  +79+87 درجه سانتیگراد - ویسکوزیته ( گرانروی)  سیبولت        

ترمومتر ASTM 22C   محدوده  095+103 درجه سانتیگراد پایداری اکسیداسیون        

ترمومتر ASTM 23C  محدوده  +18+28 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی)  انگلر           

ترمومتر ASTM 24C  محدوده  +39+54 درجه سانتیگراد  - ویسکوزیته ( گرانروی)  انگلر   

ترمومتر ASTM 25C  محدوده  +95+105 درجه سانتیگراد - ویسکوزیته ( گرانروی)  انگلر           

ترمومتر ASTM 26C  محدوده  +130+140 درجه سانتیگراد  - پایداری نیترو سلولز محلول          

ترمومتر ASTM 27C  محدوده  +147+182 درجه سانتیگراد تقطیر تور پنتین         

ترمومتر ASTM 28C   محدوده  +36.6+39.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک           

ترمومتر ASTM 29C  محدوده  +52.6+55.4 درجه سانتیگراد   ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 33C  محدوده  -38+42 درجه سانتیگراد نقطه آنیلین               

 ترمومتر ASTM 34C  محدوده  +25+105 درجه سانتیگراد نقطه آنیلین                

 ترمومتر ASTM 35C  محدوده  +90+170 درجه سانتیگراد نقطه آنیلین             

ترمومتر ASTM 36C  محدوده  -2+68 درجه سانتیگراد تیتر تست               

ترمومتر ASTM 37C   محدوده  -2+52 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال             

ترمومتر ASTM 38C  محدوده  +24+78 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

ترمومتر ASTM 39C  محدوده  +48+102 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال              

ترمومتر ASTM 40C  محدوده  +72+126 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

ترمومتر ASTM 41C  محدوده  +98+152 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

 ترمومتر ASTM 42C  محدوده  +95+255 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال              

 ترمومتر ASTM 43C  محدوده  -51.6-34 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 44C  محدوده  +18.6+21.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

ترمومتر  ASTM 45C  محدوده  +23.6+26.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 46C  محدوده  +48.6+51.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 47C  محدوده  +58.6+61.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 48C  محدوده  +80.6+83.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 49C  محدوده  +20+70 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) استرومر               

 ترمومتر   ASTM 50C  محدوده  +12.2+28.3 درجه سانتیگراد کالریمتر گازی                

 ترمومتر ASTM 52C  محدوده  -10+5 درجه سانتیگراد نقطه جوش بوتادین               

 ترمومتر ASTM 53C  محدوده  -0.6+10.4 درجه سانتیگراد نقطه انجماد بنزن               

  ترمومتر ASTM 54C  محدوده  +20+100.6 درجه سانتیگراد نقطه کانجیلینگ                

 ترمومتر ASTM 56C  محدوده  +19+35 درجه سانتیگراد بمب کالریمتر              

 ترمومتر ASTM 57C  محدوده  -20+50 درجه سانتیگراد نقطه اشتعال ( فلش پوینت) بسته تگ             

 ترمومتر ASTM 58C    محدوده  -34+49 درجه سانتیگراد تانک               

 ترمومتر  ASTM 59C  محدوده  -18+82 درجه سانتیگراد تانک             

 ترمومتر ASTM 60C  محدوده  +77+260 درجه سانتیگراد تانک             

 ترمومتر ASTM 61C  محدوده  +32+127 درجه سانتیگراد نقطه ذوب               

 ترمومتر ASTM 62C  محدوده  -38+2 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها             

 ترمومتر ASTM 63C    محدوده  -8+32 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها              

 ترمومتر ASTM 64C  محدوده  +25+55 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها              

 ترمومتر ASTM 65C  محدوده  +50+80 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها           

 ترمومتر ASTM 66C  محدوده  +75+105 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها               

 ترمومتر ASTM 67C  محدوده  +95+155 درجه سانتیگراد   دقیق جهت تمامی کاربردها           

 ترمومتر ASTM 68C  محدوده  +145+205 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها              

 ترمومتر ASTM 69C  محدوده  +195+305 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها            

 ترمومتر ASTM 70C  محدوده  +295+405 درجه سانتیگراد دقیق جهت تمامی کاربردها              

ترمومتر ASTM 71C   محدوده  -37+21 درجه سانتیگراد روغن در واکس          

 ترمومتر ASTM 72C  محدوده  -19.4-16.6 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک           

 ترمومتر ASTM 73C  محدوده  -41.4-38.6 درجه سانتیگراد   ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک          

 ترمومتر ASTM 74C  محدوده  +55.4-52.6 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 82C  محدوده  -15+105 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت               

 ترمومتر ASTM 83C  محدوده  +15+70 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت              

 ترمومتر ASTM 84C   محدوده  +25+80 درجه سانتیگراد   رتبه بندی سوخت           

 ترمومتر ASTM 85C    محدوده  +40+150 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت              

 ترمومتر ASTM 86C   محدوده  +95+175 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت             

 ترمومتر ASTM 87C  محدوده  +150+250 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت              

 ترمومتر ASTM 88C  محدوده  +10+200 درجه سانتیگراد  - نقطه اشتعال (فلش پوینت) روغن های گیاهی              

 ترمومتر ASTM 89C  محدوده  -20+10 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)               

 ترمومتر ASTM 90C  محدوده  0+30 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)               

ترمومتر ASTM 91C  محدوده  +20+50 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)              

 ترمومتر ASTM 92C   محدوده  +40+70 درجه سانتیگراد   نقطه استحکام (تثبیت)             

 ترمومتر ASTM 93C   محدوده  +60+90 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)               

 ترمومتر ASTM 94C     محدوده  +80+110 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)               

 ترمومتر ASTM 95C  محدوده  +100+130 درجه سانتیگراد   نقطه استحکام (تثبیت)              

 ترمومتر ASTM 96C     محدوده  +120+150 درجه سانتیگراد   نقطه استحکام (تثبیت)               

 ترمومتر ASTM 97C  محدوده  -18+49 درجه سانتیگراد تانک              

 ترمومتر ASTM 98C  محدوده  +16+82 درجه سانتیگراد تانک              

 ترمومتر ASTM 99C  محدوده  -50+5 درجه سانتیگراد تست هوازدگی               

 ترمومتر ASTM 100C  محدوده  +142+205 درجه سانتیگراد   نقطه استحکام (تثبیت)              

ترمومتر ASTM 101C      محدوده  +195+305 درجه سانتیگراد نقطه استحکام (تثبیت)               

ترمومتر ASTM 102C  محدوده  +123+177 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

 ترمومتر ASTM 103C  محدوده  +148+202 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

 ترمومتر ASTM 104C  محدوده  +173+227 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

 ترمومتر ASTM 105C  محدوده  +198+252 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال            

 ترمومتر ASTM 106C  محدوده  +223+277 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال               

 ترمومتر ASTM 107C  محدوده  +248+302 درجه سانتیگراد - تقطیر حلال              

 ترمومتر ASTM 110C    محدوده  +133.6+136.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک              

 ترمومتر ASTM 111C  محدوده  +170+250 درجه سانتیگراد -  تقطیر قیر اسیدی              

 ترمومتر ASTM 112C  محدوده  +4+6 درجه سانتیگراد   نقطه استحکام (تثبیت) بنزن               

 ترمومتر ASTM 113C  محدوده  -1+175 درجه سانتیگراد نقطه نرمی شدن قیر              

 ترمومتر ASTM 114C  محدوده  -80+20 درجه سانتیگراد نقطه انجماد سوختهای هوایی             

 ترمومتر ASTM 116C  محدوده  +18.9+25.1 درجه سانتیگراد بمب کالریمتر             

  ترمومتر  ASTM 117C  محدوده  +23.9+30.1 درجه سانتیگراد   بمب کالریمتر             

 ترمومتر ASTM 118C  محدوده  +28.6+31.4 درجه سانتیگراد   ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 119C  محدوده  -38.3-30درجه سانتیگراد نقطه انجماد ضد یخ               

  ترمومتر ASTM 120C  محدوده  +38.6+41.1 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک              

 ترمومتر ASTM 121C  محدوده  +98.6+101.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک              

  ترمومتر ASTM 122C    محدوده  -45-35 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) بروکفیلد             

 ترمومتر ASTM 123C  محدوده  -35-25 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) بروکفیلد             

ترمومتر ASTM 124C  محدوده  -25-15 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) بروکفیلد              

 ترمومتر ASTM 125C  محدوده  -15-5 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) بروکفیلد             

 ترمومتر ASTM 126C  محدوده  -27.4-24.6 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک            

 ترمومتر ASTM 127C   محدوده  -24.1-18.6 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 128C  محدوده  -1.4+1.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 129C  محدوده  +91.6+94.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک              

 ترمومتر ASTM 130C  محدوده  -7+105 درجه سانتیگراد تانک         

 ترمومتر ASTM 132C  محدوده  +148.6+151.4 درجه سانتیگراد ویسکوزیته ( گرانروی) سینماتیک               

 ترمومتر ASTM 133C  محدوده  -38+2 درجه سانتیگراد تانک                  

ترمومتر ASTM 134C  محدوده  +144+156 درجه سانتیگراد لجن نفتی                

ترمومتر ASTM 135C   محدوده  +38+93 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت                 

 ترمومتر ASTM 136C  محدوده  -20+60 درجه سانتیگراد رتبه بندی سوخت                  

 ترمومتر ASTM 137C  محدوده  +80+100 درجه سانتیگراد سل تست اکسیداسیون                  

          

 

انواع هیدرومتر (چگالی سنج) های ASTM  مخصوص تست فراورده های نفتی    

 

هیدرومتر ASTM تایپ 311 H محدوده 600-650 kg/m3  - دانسیته (چگالی)          

هیدرومتر ASTM تایپ 312 H محدوده 650-700 kg/m3  - دانسیته (چگالی)             

هیدرومتر ASTM تایپ 313H محدوده 700-750 kg/m3 - دانسیته (چگالی)            

هیدرومتر ASTM تایپ 314 H محدوده 750-800 kg/m3 - دانسیته (چگالی)           

هیدرومتر ASTM تایپ 315 H محدوده 800-850 kg/m3  - دانسیته (چگالی)            

هیدرومتر ASTM تایپ 316 H محدوده 850-900 kg/m3  - دانسیته (چگالی)             

هیدرومتر ASTM تایپ 317 H محدوده 900-950 kg/m3  - دانسیته (چگالی)            

هیدرومتر ASTM تایپ 318H محدوده 950-1000 kg/m3  - دانسیته (چگالی)

هیدرومتر ASTM تایپ 319 H محدوده 1000-1050 kg/m3  - دانسیته (چگالی)           

هیدرومتر ASTM تایپ 320 H محدوده 1050-1100 kg/m3  - دانسیته (چگالی)      

    

هیدرومتر ASTM تایپ 82 H محدوده0.650-0.700 sp/gr   - وزن مخصوص           

هیدرومتر ASTM تایپ 83 H محدوده 0.700-0.750 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 84H محدوده0.750-0.800 sp/gr   - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 85 H محدوده 0.800-0.850 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 86 H محدوده 0.850-0.900 sp/gr - وزن مخصوص                       

هیدرومتر ASTM تایپ 87 H محدوده 0.900-0.950 sp/gr - وزن مخصوص                       

هیدرومتر ASTM تایپ 88H محدوده 0.950-1.000 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 89 H محدوده 1.000-1.050 sp/gr  - وزن مخصوص           

هیدرومتر ASTM تایپ 90 H محدوده 1.050-1.100 sp/gr   - وزن مخصوص                     

هیدرومتر ASTM تایپ 113 H محدوده 1.100-1.150 sp/gr - وزن مخصوص                       

هیدرومتر ASTM تایپ 114 H محدوده 1.150-1.200 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 115 H محدوده 1.200-1.250 sp/gr   - وزن مخصوص                     

هیدرومتر ASTM تایپ 116 H محدوده 1.250-1.300 sp/gr   - وزن مخصوص                     

هیدرومتر ASTM تایپ 117 H محدوده 1.300-1.350 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 118 H محدوده 1.350-1.400 sp/gr - وزن مخصوص           

هیدرومتر ASTM تایپ 119 H محدوده 1.400-1.450 sp/gr  - وزن مخصوص                      

هیدرومتر ASTM تایپ 120 H محدوده 1.450-1.500 sp/gr - وزن مخصوص

 

انواع ویسکومتر شیشه ای دو شاخه  Cannon Fenske 

 

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 25 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 50 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 75 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 100 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 150 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر  دو شاخه Cannon Fenske Routine سایز 200 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 300 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 350 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 400 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه  Cannon Fenske Routine سایز 450 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Routine سایز 500 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Routine سایز 600 با گواهی کالیبراسیون       

     

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 25 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 50 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 75 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 100 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 150 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 200 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 300 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 350 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 400 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 450 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 500 با گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر دو شاخه Cannon Fenske Opaque سایز 600 با گواهی کالیبراسیون

 

انواع ویسکومتر شیشه ای سه شاخه  آبلود UBBELOHDE 

 

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.001  با گواهی کالیبراسیون

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.003  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.005  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.01  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.03  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.05  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.1  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود ثابت 0.3  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  0.5  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  1.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  3.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  5.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  10.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه  آبلود  ثابت  30.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه  آبلود  ثابت  50.0  با   گواهی کالیبراسیون             

ویسکومتر سه شاخه آبلود  ثابت  100.0  با   گواهی کالیبراسیون

 

 

متفرقه

 

- روغن سیلیکون با ویسکوزیته 50 و 100 سانتی استوک مناسب استفاده در انواع حمام ویسکوزیته (گرانروی) کینماتیک مطابق استاندارد های ASTM D445-D446

- تیوب سانتریفیوژ مخروطی 100 سی سی جهت اندازه گیری آب و رسوبات در  نفت خام و سایر فراورده های نفتی بوسیله دستگاه سانتریفیوژ مطابق استاندارد های ASTM D 91, D96, D 893, D 1796, D 2273, D 2709, D 2711, D 4007, D 5546, API 2542, API 2548, BS 4385, ISO 3734, and ISO 9030

- استوانه مدرج مخصوص تست اندازه گیری دانسیته و وزن مخصوص فراورده های نفتی مطابق با استاندارد ASTM D1298 کلاس A در حجمهای 250 و 500 سی سی 

 - ست فلزات تست خوردگی ضد یخ مطابق با استاندارد ASTM D1384 با گواهی کالیبراسیون 

- سنگ کروی تست کف روغن مطابق با استاندارد  ASTM D892 با گواهی کالیبراسیون